نوشته های جدید

پرنده غریب

هیچ اگر سایه پذیرد من همان سایه هیـــــــچم بطور اتفاقی وارد دنیای اینترنت شدم . هیچ آموزشی ندیدم . یک مبتدی کنجکاو میدونم خودم رو که خوب نگاه میکنم فقط همین .